Daily Archives: 02/10/2020

Bác Hồ làm việc 617

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ  Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút … Continue reading

Posted in Tranh lịch 35*55 | Chức năng bình luận bị tắt ở Bác Hồ làm việc 617

Đồng hồ điện van niên đen trắng 3A

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ  Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút … Continue reading

Posted in Đồng hồ vạn niên 3A | Chức năng bình luận bị tắt ở Đồng hồ điện van niên đen trắng 3A

Đồng hồ điện vạn niên, Bác Hồ – 631

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ  Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút … Continue reading

Posted in Tranh lịch 35*55 | Chức năng bình luận bị tắt ở Đồng hồ điện vạn niên, Bác Hồ – 631

Đồng hồ điện vạn niên trắng xanh 3A

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ  Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút … Continue reading

Posted in Đồng hồ vạn niên 3A | Chức năng bình luận bị tắt ở Đồng hồ điện vạn niên trắng xanh 3A

Đồng hồ điện lịch van niên,Ký ức Quê hương -442

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ  Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút … Continue reading

Posted in Tranh lịch 45*68 | Chức năng bình luận bị tắt ở Đồng hồ điện lịch van niên,Ký ức Quê hương -442

Đồng hồ vạn niên , mã đáo thành công- 118

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ  Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút … Continue reading

Posted in Tranh lịch 45*68 | Chức năng bình luận bị tắt ở Đồng hồ vạn niên , mã đáo thành công- 118

Đồng hồ điện lịch vạn niên, Mã đáo -125

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ  Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút … Continue reading

Posted in Tranh lịch 45*68 | Chức năng bình luận bị tắt ở Đồng hồ điện lịch vạn niên, Mã đáo -125

Cửu ngư sum hợp-004

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ  Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút … Continue reading

Posted in Tranh lịch 45*68 | Leave a comment

Cửu ngư hội tụ-007

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ  Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút … Continue reading

Posted in Tranh lịch 45*68, Tranh lịch 45*86 | Leave a comment

Cửu ngư quần hội-003

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ  Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút … Continue reading

Posted in Tranh lịch 45*68 | Leave a comment

Đồng hồ điện lịch vạn niên,Phú Quý cát tường – 310

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ  Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút … Continue reading

Posted in Tranh lịch 45*68 | Chức năng bình luận bị tắt ở Đồng hồ điện lịch vạn niên,Phú Quý cát tường – 310

Đồng hồ điện vạn niên, Thuyền buồm – 406

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ  Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút … Continue reading

Posted in Tranh lịch 45*68 | Chức năng bình luận bị tắt ở Đồng hồ điện vạn niên, Thuyền buồm – 406

Mã đáo thành công 112

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ  Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút … Continue reading

Posted in Tranh lịch 45*68 | Chức năng bình luận bị tắt ở Mã đáo thành công 112

Mã đáo thành công-109

Hướng dẫn sử dụng Nút Đỏ  Nút bật/ tắt đèn huỳnh quang, mơtơ hào quang, thác nước… Nút A : Nút thoát về trạng thái bình thường. Nút B : Bật/ tắt và di chuyển điểm nháy điều chỉnh ngày giờ. Nút … Continue reading

Posted in Tranh lịch 45*68 | 1 Comment